ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔


จำนวนผู้อ่านบทความ : 196

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Download File PDF (เอกสารแนบ)

 

 


จำนวนผู้อ่านบทความ : 196

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ


จำนวนผู้อ่านบทความ : 196

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัยแล้วเสร็จของงาน ให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงานตามข้อเสนอแนะของ  กระทรวงมหาดไทย

Download เอกสารแนบ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง  การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัยแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงานตามข้อเสนอแนะของ  กระทรวงมหาดไทย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Download เอกสารแนบ