แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2561-2564


จำนวนผู้อ่านบทความ : 258

/Uploads/files/P61-64.pdf

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต


จำนวนผู้อ่านบทความ : 258

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


จำนวนผู้อ่านบทความ : 258

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน


จำนวนผู้อ่านบทความ : 258

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


จำนวนผู้อ่านบทความ : 258

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

อนู่ระหว่างดำเนินการ