กองการศึกษา


จำนวนผู้อ่านบทความ : 118

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้าที่และภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

           ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภาระหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษาวิเคราะห์ผลงาน จากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

1. งานบริหารการศึกษา

- งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสูตร

- งานวางแผนการศึกษา

- รวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา

- งานนิเทศการศึกษา

- งานตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานเผยแพร่การศึกษา

- งานพัฒนาความรู้บุคลากรทางการศึกษา

- งานส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษา

      (งานการเงิน)

- งานจัดทำฎีกาทุกประเภท

- ตรวจฎีกาพร้อมรายละเอียดประกอบฎีกาทุกแผนงาน

- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบบัญชีหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

- เบิก – จ่ายเงินสด เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินฝาก ถอนคืน เงินรายได้จากภารกิจตามหลักฐานที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับเงิน

- ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตามยอดเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

- ควบคุมงบประมาณทุกหมวด , ทุกรายการ

      (งานบัญชี)

- ตรวจสอบบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

- งานจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ

- งานจัดทำบัญชีทะเบียนคุมเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำวัน

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำปี

      (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

- งานจัดทำเอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุและโครงการต่างๆ

- งานการจัดซื้อแบบพิมพ์ การเก็บรักษาแบบพิมพ์ การจัดทำทะเบียนคุม

- งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

- งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

- งานควบคุม ตรวจสอบการรับ-จ่าย การโอน การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินและการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ

 

2. งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3. งานกีฬาและนันทนาการ