กองช่าง


จำนวนผู้อ่านบทความ : 541

กองช่าง

หน้าที่และภารกิจของกองช่าง

               ส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ การออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงาน การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

1. งานก่อสร้าง

- กำกับดูแลงานก่อสร้าง

- การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา

- ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ คัดลอกแบบ
  เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

- การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา

- การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน
  อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น
 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานออกแบบจัดทำข้อมูล

- งานออกแบบและประมาณราคางานควบคุมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ให้คำปรึกษาแนะนำในงานโยธา เช่น อาคาร  โรงงาน อุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ

- อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคัน ดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน ถังเก็บของไหล

- สำรวจและออกแบบ วางโครงการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และระบบคมนาคมและการขนส่ง ประเภททางหลวงเทศบาล
  สนามบิน ทางวิ่ง งานผลิตน้ำประปา เป็นต้น

- คำนวณและออกแบบการตรวจสอบ ค้นคว้า  ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง

- งานช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการ  เทคนิคแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

 

3. งานผังเมือง

- การวางแผนและวางโครงการผังเมือง

- วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ออกแบบแปลน แผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาและกำหนดมาตรการ
  เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำและดำเนินการวางผังเมือง โดยเฉพาะทางด้านการวางแผนผัง การใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท

- วางแผนผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง

- วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในการวางผังเมือง
  รวมทั้งการออกแบบวางแผนผังโครงการและรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหรือสงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง

- เสนอมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางผังเมือง

 

4. งานประสานสาธารณูปโภค

- ประสานงานเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เช่น งานประปาหมู่บ้าน โครงฝายกักเก็บน้ำต่างๆ ฯลฯ

- ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในด้านงานโยธากรณีการเข้ามาใช้พื้นที่ของตำบลแม่วิน

- ดำเนินการแก้ไข ในกรณีที่ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถใช้การได้

- ปฏิบัติเกี่ยวกับ การติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง  ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย
  จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ

- งานประมาณราคาในการดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมแซมอุปกรณ์