กองคลัง


จำนวนผู้อ่านบทความ : 16

กองคลัง

 

หน้าที่และภารกิจของกองคลัง

ส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

 

1. งานการเงิน

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับเงิน

- งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส

- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายปี

- ตรวจฎีกาพร้อมรายละเอียดประกอบฎีกาทุกแผนงาน

- ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ  การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตามยอดเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

- งานจัดทำฎีกาทุกประเภท

- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบบัญชีหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ

- ควบคุมงบประมาณทุกหมวด, ทุกรายการ

- เบิก–จ่ายเงินสด เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินฝาก ถอนคืน เงินรายได้จากภารกิจ  ตามหลักฐานที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

- รวบรวมหลักฐานที่จ่ายเงินแล้ว ส่งให้กับงานบัญชี

- ตรวจสอบหลักฐานในการรับ-จ่ายเงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

 

2. งานบัญชี

- ตรวจสอบบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

- งานจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีและรายงานอื่นๆ

– งานจัดทำรายงานการเงินประจำวัน

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำปี

- งานจัดทำบัญชีทะเบียนคุมเกี่ยวกับการรับ- จ่ายเงินทุกประเภท

 

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- งานจัดทำเอกสารงานจัดซื้อและจัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุและโครงการต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- งานเกี่ยวกับการดูแล รักษา ควบคุม การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์  ทรัพย์สินคงเหลือ การรายงานพัสดุประจำปีและรายไตรมาส

- งานการจัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ

- งานการกำหนดเลขรหัสพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

- งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

- งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ

- งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

- งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

- งานควบคุมตรวจสอบการรับ - จ่าย การโอน การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ

- รายงาน, ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

 

4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมภาษี (ผท.๕)

- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

-  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

- งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีแต่ละราย เป็นประจำทุกวัน

- งานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

- งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

– งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ

- งานจัดทำทะเบียนคุม

- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ ภาษีอากร

- งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

- งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

- งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนด