กองคลัง


จำนวนผู้อ่านบทความ : 537

กองคลัง

 

หน้าที่และภารกิจของกองคลัง

ส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

 

1. งานการเงิน

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับเงิน

- งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส

- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายปี

- ตรวจฎีกาพร้อมรายละเอียดประกอบฎีกาทุกแผนงาน

- ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ  การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตามยอดเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

- งานจัดทำฎีกาทุกประเภท

- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบบัญชีหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ

- ควบคุมงบประมาณทุกหมวด, ทุกรายการ

- เบิก–จ่ายเงินสด เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินฝาก ถอนคืน เงินรายได้จากภารกิจ  ตามหลักฐานที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

- รวบรวมหลักฐานที่จ่ายเงินแล้ว ส่งให้กับงานบัญชี

- ตรวจสอบหลักฐานในการรับ-จ่ายเงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

 

2. งานบัญชี

- ตรวจสอบบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

- งานจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีและรายงานอื่นๆ

– งานจัดทำรายงานการเงินประจำวัน

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำปี

- งานจัดทำบัญชีทะเบียนคุมเกี่ยวกับการรับ- จ่ายเงินทุกประเภท

 

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- งานจัดทำเอกสารงานจัดซื้อและจัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุและโครงการต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- งานเกี่ยวกับการดูแล รักษา ควบคุม การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์  ทรัพย์สินคงเหลือ การรายงานพัสดุประจำปีและรายไตรมาส

- งานการจัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ

- งานการกำหนดเลขรหัสพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

- งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

- งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ

- งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

- งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

- งานควบคุมตรวจสอบการรับ - จ่าย การโอน การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ

- รายงาน, ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

 

4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมภาษี (ผท.๕)

- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

-  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

- งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีแต่ละราย เป็นประจำทุกวัน

- งานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

- งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

– งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ

- งานจัดทำทะเบียนคุม

- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ ภาษีอากร

- งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

- งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

- งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนด