คณะผู้บริหาร


จำนวนผู้อ่านบทความ : 231

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน


นางเกศริน ตุ่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายโต่ง  แซ่ย้างรองนายกฯ คนที่ 1

นางจันทร์ฉาย    โนลอย
รองนายกฯ คนที่ 2

นายพันศักดิ์    ไพรสณฑ์หรรษา
เลขานุการนายกฯ