สมาชิกสภาฯ


จำนวนผู้อ่านบทความ : 257


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน


นายสุทัศน์ สุวรรณ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายเสริมพล    แสนทวีสุข
รองประธานสภาฯ

นางสาวสุชาดา  สุขเป็ง
เลขานุการสภาฯ

นายอาทิตย์    พุทธรักสกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1

- ว่าง -
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1

นางสาวอุมาพร วีระหลานหลวง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายส่าโก่เจะ แสนสุขอุดมขวัญ
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2

นายทวี มีทูดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายขวัญชัย   แหล่โพแหนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

นายจำเริญ  จิรธารเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายศรานนท์ โชติเสริมทรัพย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

นายนพคุณ กฎบัญญัติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นายจรัญ ใจหล้า
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

นางสายทอง ตุ่นแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

นายปภังกร คีรีไพรภักดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายสถาพร กิ่งไพรทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

นายสมบูรณ์ ศักดิ์ชีวอมรกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

- ว่าง - สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นางบัวผัน อริยะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

นายบัญชา ศศิธรรัตนชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นายรณชัย เกษตรสุขใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

นายสมบัติ จันทรามูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

นายสันติชัย แซ่ย่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

- ว่าง -
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

นายหล้า เลาย้าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

- ว่าง -
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13

นายมงคล ลิโยตินิพอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

นางจิต จิรธารเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14

นายทวี จันทะแพ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

นางบุญศรี รุ่งเกียรติเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15

นายละแฮ พงศ์ชำนาญไพร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16

นายบรรพต ทรายบรรพต
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16

นายประภาส พะแกะลี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17

นายกอบชัย ไพรสณฑ์สันทัด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17

นายอำพล ปัจจุสะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18

นายมนตรี ขจรขจายกิติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18

นายสุริยา สุเค
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19

- ว่าง -
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่19