โครงสร้างการบริหารงาน


จำนวนผู้อ่านบทความ : 565

โครงสร้างการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

1. สำนักปลัด

 • งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ
 • งานกิจการสภา อบต.
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานนโยบายและแผน
 • งานกฎหมายและคดี
 • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานทะเบียนพาณิชย์
 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. กองคลัง

กองคลัง

หน้าที่และภารกิจของกองคลัง

ส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

1. งานการเงิน

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับเงิน

- งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส

- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายปี

- ตรวจฎีกาพร้อมรายละเอียดประกอบฎีกาทุกแผนงาน

- ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ  การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตามยอดเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

- งานจัดทำฎีกาทุกประเภท

- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบบัญชีหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ

- ควบคุมงบประมาณทุกหมวด, ทุกรายการ

- เบิก–จ่ายเงินสด เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินฝาก ถอนคืน เงินรายได้จากภารกิจ  ตามหลักฐานที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

- รวบรวมหลักฐานที่จ่ายเงินแล้ว ส่งให้กับงานบัญชี

- ตรวจสอบหลักฐานในการรับ-จ่ายเงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

2. งานบัญชี

- ตรวจสอบบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

- งานจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีและรายงานอื่นๆ

– งานจัดทำรายงานการเงินประจำวัน

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำปี

- งานจัดทำบัญชีทะเบียนคุมเกี่ยวกับการรับ- จ่ายเงินทุกประเภท

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- งานจัดทำเอกสารงานจัดซื้อและจัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุและโครงการต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- งานเกี่ยวกับการดูแล รักษา ควบคุม การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์  ทรัพย์สินคงเหลือ การรายงานพัสดุประจำปีและรายไตรมาส

- งานการจัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ

- งานการกำหนดเลขรหัสพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

- งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

- งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ

- งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

- งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

- งานควบคุมตรวจสอบการรับ - จ่าย การโอน การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ

- รายงาน, ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง  ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมภาษี (ผท.๕)

- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

-  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

- งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีแต่ละราย เป็นประจำทุกวัน

- งานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

- งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

– งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ

- งานจัดทำทะเบียนคุม

- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ ภาษีอากร

- งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

- งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

- งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด

- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนด

 

3. กองช่าง

กองช่าง

หน้าที่และภารกิจของกองช่าง

               ส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ การออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงาน การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

1. งานก่อสร้าง

- กำกับดูแลงานก่อสร้าง

- การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา

- ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ คัดลอกแบบ
  เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

- การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา

- การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน
  อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น
 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานออกแบบจัดทำข้อมูล

- งานออกแบบและประมาณราคางานควบคุมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ให้คำปรึกษาแนะนำในงานโยธา เช่น อาคาร  โรงงาน อุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ

- อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคัน ดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน ถังเก็บของไหล

- สำรวจและออกแบบ วางโครงการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และระบบคมนาคมและการขนส่ง ประเภททางหลวงเทศบาล
  สนามบิน ทางวิ่ง งานผลิตน้ำประปา เป็นต้น

- คำนวณและออกแบบการตรวจสอบ ค้นคว้า  ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง

- งานช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการ  เทคนิคแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

3. งานผังเมือง

- การวางแผนและวางโครงการผังเมือง

- วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ออกแบบแปลน แผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาและกำหนดมาตรการ
  เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำและดำเนินการวางผังเมือง โดยเฉพาะทางด้านการวางแผนผัง การใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท

- วางแผนผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง

- วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในการวางผังเมือง
  รวมทั้งการออกแบบวางแผนผังโครงการและรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหรือสงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง

- เสนอมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางผังเมือง

4. งานประสานสาธารณูปโภค

- ประสานงานเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เช่น งานประปาหมู่บ้าน โครงฝายกักเก็บน้ำต่างๆ ฯลฯ

- ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในด้านงานโยธากรณีการเข้ามาใช้พื้นที่ของตำบลแม่วิน

- ดำเนินการแก้ไข ในกรณีที่ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถใช้การได้

- ปฏิบัติเกี่ยวกับ การติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง  ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย
  จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ

              - งานประมาณราคาในการดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมแซมอุปกรณ์

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  หน้าที่และภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

             ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภาระหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษาวิเคราะห์ผลงาน จากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

  1. งานบริหารการศึกษา

  - งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสูตร

  - งานวางแผนการศึกษา

  - รวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา

  - งานนิเทศการศึกษา

  - งานตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  - งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  - งานเผยแพร่การศึกษา

  - งานพัฒนาความรู้บุคลากรทางการศึกษา

  - งานส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  - งานประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษา

        (งานการเงิน)

  - งานจัดทำฎีกาทุกประเภท

  - ตรวจฎีกาพร้อมรายละเอียดประกอบฎีกาทุกแผนงาน

  - งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

  - งานการจ่ายเงินและตรวจสอบบัญชีหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

  - เบิก – จ่ายเงินสด เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินฝาก ถอนคืน เงินรายได้จากภารกิจตามหลักฐานที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

  - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

  - งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับเงิน

  - ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตามยอดเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

  - ควบคุมงบประมาณทุกหมวด , ทุกรายการ

        (งานบัญชี)

  - ตรวจสอบบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

  - งานจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ

  - งานจัดทำบัญชีทะเบียนคุมเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท

  - งานจัดทำรายงานการเงินประจำวัน

  - งานจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน

  - งานจัดทำรายงานการเงินประจำปี

        (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

  - งานจัดทำเอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุและโครงการต่างๆ

  - งานการจัดซื้อแบบพิมพ์ การเก็บรักษาแบบพิมพ์ การจัดทำทะเบียนคุม

  - งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

  - งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

  - งานควบคุม ตรวจสอบการรับ-จ่าย การโอน การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินและการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ

  2. งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

  3. งานกีฬาและนันทนาการ