องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


ปางช้างแม่วิน2

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อมกับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุม อบต.แม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้

การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2561) ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2561) ครั้งที่ 1

โครงการ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มาแจกผ้าห่มให้แก่ราษฎรตำบลแม่วิน ในโครงการ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านใหม่วังผาปูน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีธรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีธรรม มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรตำบลแม่วิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

อบต.แม่วิน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเน้นขายสินค้าของเกษตรกรในท้องถิ่น

พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมการผลิตพืช-ผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่วิน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตพืช-ผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่วิน

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า) ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่าง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่าง

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

กิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟัง

เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ AM 639 KHz. และ ระบบ AM 1476 KHz. (ภาคภาษาชนเผ่า) กำหนดจัดกิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟังนอกสถานที่

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมเด็กเล็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้มีพัฒนาการสมวัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมเด็กเล็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้มีพัฒนาการสมวัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักจ้าง จัดทำโครงการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดวิมุตติการาม วัดมัชฌิมาราม วัดบ้านสบวิน วัดถ้ำดอยโตนและวัดแม่สะป๊อก

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

เมื่อวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติที่ดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมประชาชนฐานราก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

มื่อวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดงานเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติที่ดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมประชาชนฐานราก

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใจในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใจในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ วัดวิมุติการาม หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเตรียมการจัดงานเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติที่ดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมประชาชนฐานราก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติที่ดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมประชาชนฐานราก

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ออกประชาคม โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่

ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ คณะที่ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น)

ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ (กิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพื่อนำเสนอสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชนเผ่า และนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวเด่นที่มีคุณภาพในตำบลแม่วิน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เฉพาะราย)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เฉพาะราย)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต ระยะที่ 2

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สำคัญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดถนนสายหลักตำบลแม่วิน ตามโครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สำคัญ

โครงการสืบสานและฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงตำบลแม่วิน (ยี่เป็ง)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้กำหนดจัดทำโครงการสืบสานและฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงตำบลแม่วิน (ยี่เป็ง) ขึ้น

โครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 15 -16 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การคัดกรองค้นหา เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับแกนนำชุมชนสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลแม่วิน

เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. งานสุขภาพจิตชุมชน โรงพยาบาลแม่วาง ได้ดำเนินจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การคัดกรองค้นหา เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับแกนนำชุมชนสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลแม่วิน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

เมือวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มูต ตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและแกนนำชุมชน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและแกนนำชุมชน ประจำปี 2559

โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และพิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในภาคเช้า ณ บ้านม่อนยะเหนือ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

แห่เทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านใหม่วังผาปูน วัดแแม่มูต วัดถ้ำดอยโตนและวัดแม่สะป๊อก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตำบลแม่วิน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัย

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม ฑ.ศ.2558

ราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุสมทบเพื่อปับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 18 บ้านแม่เตียน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 18 บ้านแม่เตียน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการขนาด 2.30*2.30 เมตร หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการขนาด 2.30*2.30 เมตร หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 8 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 3 บ้านขุนป๋วยพร้อมค่าแรง จำนวน 3 ชุด พร้อมวางท่อ

ประมาณราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 3 บ้านขุนป๋วยพร้อมค่าแรง จำนวน 3 ชุด พร้อมว่าท่อ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุสมทบเพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 2 บ้านห้วยทราย จำนวน 18 ชุด

ประมาณราคากลางก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุสมทบเพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 2 บ้านห้วยทราย จำนวน 18 ชุด ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลแม่วิน พนังงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลแม่วิน พนังงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดย นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอแม่วาง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน วันที่ 10 - 11 ส.ค. 2558

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหาส่วนตำบลแม่วิน ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน , นายสงกรานต์ ศรีจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน , นายนิคม ออนเขียว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา และเครื่องสังฆทาน แด่พระภิษุสงฆ์ ทั้ง 6 วัด ได้แก่ วัดสบวิน , วัดมัชณิมาราม , วัดห้วยโป่ง , วัดแม่มูต , วัดแม่สะป๊อก , วัดถ้ำดอยโตน เนื่องใน

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เป็นประธานในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่วิน ครั้งที่ 65

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เป็นประธานในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่วิน ครั้งที่ 65

อบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วิน 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วิน 2558

งานวันเด็กประจำปีพ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดงานวันเด็กประจำปีพ.ศ.2558

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2557

พิธีมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว

พิธีมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตอง

พิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองและมอบเสื้อกันหนาวเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการปลูกป่าและสืบชะตาป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดโครงการปลูกป่าและสืบชะตาป่า

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มโรงเรียนแม่วินสามัคคีจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

งานเปิดธนาคารโรงเรียนแม่วินสามัคคี

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมเป็นเกีรยติในงานเปิดธนาคารโรงเรียนแม่วิน

โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางเพื่อการท่องเที่ยว

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมถวายเทียนในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีเปิดถนนสายม่อนยะ-แม่นาจร ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมเปิดถนนสายม่อนยะ-แม่นาจร

การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ ตั้งเสาไฟฟ้าต้นแรก ณ บ้านห้วยหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมกับการไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ ทำการตั้งเสาไฟฟ้าบ้านห้วยหอย

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อำเภอแม่วางร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ลูกปลูกถวายพ่อ"

โครงการเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ระดับอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดงานโครงการเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทสไทย ระดับอำเภอ

โครงการปรองดองเพื่อการปฎิรูปประเทศไทยระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดงานโครงการปองดองเพื่อการปฎิรูปประเทศไทยระดับตำบล

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะป๊อก

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะป๊อก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมกับพนักงานและชาวบ้านตำบลแม่วินเข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการคัดแยกขยะนำร่องบ้านแม่มูต หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับชาวบ้านบ้านแม่มูตจัดโครงการคัดแยกขยะนำร่องในตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินรับโอนพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินมีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลแม่วาง

โครงการซัมเมอร์หรรษาประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดโครงการซัมเมอร์หรรษาครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-25 เมษนายน 2557

พิธีเปิดหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดพิธีเปิดหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รับโอน ( ย้าย ) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 - 5/6ว 1 ตำแหน่ง

งานมหัศจรรย์แม่วาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมจัดซุ้มและเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆในงานมหัศจรรย์แม่วาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

กองทัพไทยช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว

สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำผ้าห่มมามอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการกรีนบัส ร่วมใจ ส่งไออุ่น ต้านภัยหนาว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทชัยพัฒนาเชียงใหม่

ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)

ในภาษาคำเมืองของทางเหนือ "ยี่" แปลว่า สอง และคำว่า "เป็ง" หมายถึง เพ็ญ หรือพระจันทร์เต็มดวง ดังนั้น จึงหมายถึง ประเพณีพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสอง

ข้อแนะนำการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2557

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

ชี้! สุขภาพจิตดีสัมพันธ์กับสุขภาพกายที่ดีด้วย

ชี้! สุขภาพจิตดีสัมพันธ์กับสุขภาพกายที่ดีด้วย

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่วิน

ตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่วิน ประจำปีงประมาณ 2555 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามเอกสารแนบท้ายนี้

ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

รณรงค์เบาหวาน

รณรงค์เบาหวาน : ร่วมใจ รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด ลดภัยเบาหวาน

ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2554

ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2554

เตือนป้องกันภัยหนาว

คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนในการป้องกันภัยหนาว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

ความรู้ เรื่อง โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

“โรคพิษสุนัขบ้า”

“โรคพิษสุนัขบ้า” อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

โรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

ต้านมะเร็งปากมดลูก

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก