โครงสร้างผู้บริหาร


จำนวนผู้อ่าน : 43

โครงสร้างผู้บริหาร

 

     
   
  นางเกศริน  ตุ่นแก้ว  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  
 
นายโต่ง  แซ่ย้าง   นางจันทร์ฉาย โนลอย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
   
  นายพันศักดิ์  ไพรสณฑ์หรรษา  
  เลขานุการนายกฯ