โครงสร้างสภา อบต.


จำนวนผู้อ่าน : 39

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
   
 
นายสุทัศน์  สุวรรณ
 
  ประธานสภาฯ  
     
 
นายเสริมพล  แสนทวีสุข
 
น.ส. สุชาดา  สุขเป็ง
รองประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ
     
นายอาทิตย์  พุทธรักสกุล
- ว่าง -

นางสาวอุมาพร   วีระหลานหลวง

ส.อบต. หมู่ 1 ส.อบต. หมู่ 1 ส.อบต. หมู่ 2
     
นายส่าโก่เจะ  แสนสุขอุดมขวัญ
นายทวี  มีทูดี
นายขวัญชัย  แหล่โพแหนะ
ส.อบต. หมู่ 2 ส.อบต. หมู่ 3 ส.อบต. หมู่ 3
     
นายศรานนท์ โชติเสริมทรัพย์ - ว่าง - นายนพคุณ  กฎบัญญัติ
ส.อบต. หมู่ 4 ส.อบต. หมู่ 4 ส.อบต. หมู่ 5
     
นายจรัญ     ใจหล้า นางสายทอง  ตุ่นแก้ว นายปภังกร  คีรีไพรภักดี
ส.อบต. หมู่ 5  ส.อบต. หมู่ 6 ส.อบต. หมู่่ 7
     
นายสถาพร  กิ่งไพรทอง นายสมบูรณ์  ศักดิ์ชีวอมรกุล - ว่าง -
ส.อบต. หมู่่ 7 ส.อบต. หมู่่ 8 ส.อบต. หมู่่ 9
     
นางบัวผัน  อริยะ นายบัญชา  ศศิธรรัตนชัย นายรณชัย  เกษตรสุขใจ
ส.อบต. หมู่่ 9 ส.อบต. หมู่่ 10 ส.อบต. หมู่่ 10
     
นายสมบัติ  จันทรามูล นายสันติชัย  ภูวนาสันติ - ว่าง -
ส.อบต. หมู่่ 11 ส.อบต. หมู่ 12 ส.อบต. หมู่่ 12
     
นายหล้า  เลาย้าง - ว่าง - นายมงคล  ลิโยตินิพอ
ส.อบต. หมู่่ 13 ส.อบต. หมู่่ 13 ส.อบต. หมู่่ 14
     
นายจิต  จิรธารเจริญ นายทวี จันทะแพ นางบุญศรี  รุ่งเกียรติเจริญ
ส.อบต. หมู่่ 14 ส.อบต. หมู่่ 15 ส.อบต. หมู่่ 15
     
นายละแฮ  พงศ์ชำนาญไพร นายบรรพต  ทรายบรรพต นายประภาส  พะแกะลี
ส.อบต. หมู่่ 16 ส.อบต. หมู่่ 16 ส.อบต. หมู่่ 17
     
นายกอบชัย  ไพรสณฑ์สันทัด นายอำพล   ปัจจุสะ นายมนตรี  ขจรขจายกิตติ
ส.อบต. หมู่่ 17 ส.อบต. หมู่่ 18 ส.อบต. หมู่่ 18
     
 
นายสุริยา สุเค   - ว่าง -
ส.อบต. หมู่่ 19   ส.อบต. หมู่่ 19