แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


จำนวนผู้อ่าน : 21

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ประกาศการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562-2564

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563)

เอกสารแนบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ