ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


จำนวนผู้อ่าน : 14

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ปกข้อบัญญัติ 67

- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567

- ข้อมูลเบื้องต้น อปท. (1)

- คำแถลงประกอบงบบประมาณรายจ่าย (2)

- คำแถลงงบประมาณ (3)

- รายละเอียดประมาณการรายรับ (4)

- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (5)

- บันทึกหลักการและเหตุผล (6)

- บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน (7)

- บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามงาน (8)

- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (9)

- รายงานประมาณการรายรับ (10)

- รายงานรายละเอียดประมาณการรารับ (11)

- รายงานประมาณการรายจ่าย (12

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป (13)

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (14)