กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางสาวพวงทอง โกฎคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสายรุ้ง เชียงมูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐชา เวียงสิมา

นักวิชาการคลัง

นางสาวธัญวรัตน์ กันธิยะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนนทพร ไชยเสนา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสาวิตรี ตนกิจ

เจ้าพนักงานพัสดุ

- ว่าง -

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวสุพรรษา รักรุกขชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อินทะศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชุติกาญจน์ หล้าสา

พนักงานจ้างเหมาบริการ