โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563


จำนวนผู้อ่าน : 1

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563

     วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน นางเกศริน ตุ่นแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน นางจันทร์ฉาย โนลอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน นายสุทัศน์ สุวรรณ พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่ยงในวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทฑศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากบางวัด/อาศรม อยู่บนพื้นที่สูงเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นประจำในฤดูฝน ส่งผลให้พระส่งฆ์ที่จำวัดต้องประสบกับความยากลำบากในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ ดังนั้นกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาขึ้น

http://www.maewin.net/core/File/1183.pdf