องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


น้ำตก

น้ำตก แม่วาง ,น้ำตกแม่สะป๊อก ,น้ำตกผาหม่น เป็นต้น


กิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน"


เอกสารแนบ : เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน" โดยดำเนินการดังนี้

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน" โดยดำเนินการดังนี้
1. จัดจิตอาสา ออกลาดตระเวน และปฏิบัติการดับไฟป่า โดยแต่งการด้วยชุดจิตอาสาฯ
2. จัดจิตอาสาฯ ทำความสะอาดเมืองโดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ดำเนินการฉีดน้ำล้างถนน ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ฯลฯ