องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


เอกสารแนบ :

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

----------------------------

                   

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 ข้อ 18, 19, 20, 23 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

          1.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร        

พนักงานจ้างตามภารกิจ

                   - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                     จำนวน  1 อัตรา

                   - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                 จำนวน  1 อัตรา

                   พนักงานจ้างทั่วไป

                   - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                         จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                                            จำนวน  2  อัตรา

- พนักงานดับเพลิง                                               จำนวน  2  อัตรา

          2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

                   2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60  ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ดังนี้
 1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 2. วัณโรคในระยะอันตราย
 3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น

 

 

 

-2-

 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ

                    (9)  ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

                  (10)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

                  (11)  ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ไม่รับสมัครพระภิกษุ สามเณร ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นร. 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521  

                                     

          2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน

      ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามบัญชีลักษณะงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก)

            

               3. การรับสมัคร

          3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                           ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-23กุมภาพันธ์  2561  ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0–530 2-7777 ต่อ 16 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.maewin.net

 

          3.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้

                         (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว

                              ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี จำนวน   3   รูป 

                         (๒)  สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก

                                      (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)     จำนวน   ๑   ฉบับ

                               (๓)    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๑   ฉบับ

 1.  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ
 2.  ใบรับรองแพทย์  ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน     จำนวน  ๑  ฉบับ
 3.  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  

      หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม ฯลฯ พร้อมสำเนา

      จำนวน ๑ ฉบับ

      (เอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ส่งคืนทุกกรณี)

                      สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

         

 

 

 

-3-

 

                  3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  

                   - พนักงานจ้างตามภารกิจ          ตำแหน่งละ  100  บาท

                   - พนักงานจ้างทั่วไป                 ตำแหน่งละ    50  บาท

                   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น        

 

                   3.4 เงื่อนไขในการสมัคร

                   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

 

               4. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 5  มีนาคม  2561  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน http://www.maewin.net หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5302-7777-9 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

                    ทั้งนี้ หากคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

 

                5. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

                   5.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

                   5.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                   5.3 ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง          

(รายละเอียดตาม ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้)

 

6. สถานที่สอบ วันและเวลาที่สอบ

    6.1 กำหนดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

    6.2 กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 15  มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน หรือบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

    6.3 กำหนดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

   

7. หลักเกณฑ์การตัดสินผู้ที่ได้รับการสรรหาและการเลือกสรร

          การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้คะแนนแต่ละภาคที่สอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงอันดับผู้สอบคัดเลือกได้จากคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ในกรณีมีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับ ดังนี้

          7.1 กรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

 

-4-

 

          7.2 ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

          7.3 ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (การให้หมายเลขประจำตัวสอบ จะให้ก่อน - หลัง ตามลำดับที่สมัครสอบ)

 

 

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามลำดับคะแนนที่สอบได้  ในวันที่ 23 มีนาคม  2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน http://www.maewin.net โดยการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรร มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

         

                9. การสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

                    9.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จะแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลก่อน จึงจะทำสัญญาจ้างได้

                   9.2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้และหากได้ทราบข่าวประการใดที่เกี่ยวกับการแอบอ้าง หรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาได้ทราบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5302-7777-9 ต่อ 12 (นายสงกรานต์  ศรีจันทร์ ปลัดองค์การส่วนตำบลแม่วิน) เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

                              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่ 6  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

 

          (นางเกศริน  ตุ่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

ภาคผนวก ก.

 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่ 6  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

****************************************************

 

ชื่อตำแหน่ง      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท          พนักงานจ้างตามภารกิจ

สังกัด             กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

                          ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้  ชิดหรือตามคำสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ 

บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

 

4. ระยะเวลาจ้าง

          - ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

 

5. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
                   พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ  9,400 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 11,400 บาท

สำหรับเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่กำหนด และให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก.

 

          เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่  6  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

****************************************************

 

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                                    

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา ผู้เรียน ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ คุณลักษณะตามวัย

๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

                   ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

            ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

          อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
                    พนักงานจ้างทั่วไป ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท 

สำหรับเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่กำหนด และให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก.

 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่  6  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

****************************************************

ชื่อตำแหน่ง      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ประเภท          พนักงานจ้างตามภารกิจ

สังกัด             สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

                          เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานดำเนินการ และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ดูแล ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการแลหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดทำรายงาต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาหรือทางอื่นที่ ก.พ. ก.ค หรือ ก.อบต.รับรอง

3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

 1. มีรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  และกฎหมาย  กฎ

ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

                   3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

4. ระยะเวลาจ้าง

          - ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

 

5. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
          พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ  9,400 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 11,400 บาท

สำหรับเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่กำหนด และให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

 

 

 

 

ภาคผนวก ก.

 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

****************************************************

 

ชื่อตำแหน่ง      คนงานทั่วไป

ประเภท          พนักงานจ้างทั่วไป

สังกัด             กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

                            ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ตามหลักวิชาการงานลักษณะใช้แรงงานภาคสนามทั่วไป ภายใต้การควบคุมงานของหัวหน้างานผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

3. ระยะเวลาจ้าง

          - ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

 

5. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
          พนักงานจ้างทั่วไป ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

                   หรือตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก.

 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่  6 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

****************************************************

 

ชื่อตำแหน่ง      คนงานทั่วไป

ประเภท          พนักงานดับเพลิง

สังกัด             สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ หรืองานอื่นใดเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

3. ระยะเวลาจ้าง

          - ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

 

5. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
          พนักงานจ้างทั่วไป ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ  9,000 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

                   หรือตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด

 

 

         

 

ภาคผนวก ข.

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

****************************************************

สมรรถนะ การประเมินสมรรถนะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังต่อไปนี้

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

-ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

-นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ

พ.ศ.2542

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ. 2537 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

100

โดยวิธีการสอบข้อเขียน

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

-ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่  

100