องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ของขวัญปีใหม่ มอบเด็กแรกเกิด ปี 2561


เอกสารแนบ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับเด็กแรกเกิด ปี 2561

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการ "ของขวัญปีใหม่ มอบเด็กแรกเกิด" ปี 2561 ตามนโยบายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นมารดาและเด็กที่ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 21 ราย เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่มารดาและเด็กแรกเกิดในช่วงเทศกาลปีใหม่