โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


จำนวนผู้อ่าน : 2

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้และความสามารถในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า