ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)


จำนวนผู้อ่าน : 1

เอกสารแนบ