องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

โครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สำคัญ


เอกสารแนบ : เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดถนนสายหลักตำบลแม่วิน ตามโครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สำคัญ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดถนนสายหลักตำบลแม่วิน ตามโครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สำคัญ ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. เพื่อให้ถนนสถานที่สำคัญ หน้าบ้านประชาชนในตำบลแม่วิน มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่