องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต ระยะที่ 2


เอกสารแนบ : เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยทีมคณะทำงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานงบประมาณ และนิติกร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเด็น แนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย แนวทางปฏิบัติ กรณีตัวอย่าง เมื่อ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีผลบังคับใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแนวทางเดิม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เช่น LPA และ ITA ประจำปี 2559 กฎหมาย ป.ป.ช.ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ ตัวอย่างกรณีความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. เป็นต้น มีผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดอบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังและให้ข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน