องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ (บ้านทุ่งหลวง)

ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ(บ้านทุ่งหลวง) พิธีกรรมการมัดมือ


กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


โครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะอำเภอแม่วาง


เอกสารแนบ : เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะอำเภอแม่วาง

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะอำเภอแม่วาง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริการสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ และอาสาสามัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้านในพื้นที่
อำเภอแม่วาง รวมประมาณ 250 คน เพื่อเป็นผู้นำ / แกนนำในชุมชน ในการจัดการขยะโดยวิธีการคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs อย่างเป็นระบบ