ประกาศ อบต.แม่วิน เรื่อง การดำเนินงานโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563