องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้างห้วยโป่ง

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ


เอกสารแนบ : เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายเหมาะสมตามวัย และเพื่อรวมกลุ่มพบปะกันระหว่างผู้สูงอายุจะทำให้เกิดการผ่อนคลาย
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
2. การรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในวัยผู้สูงอายุ
3. การแบ่งกลุ่มเพื่อแสดงความเห็นร่วมกันถึงความาต้องการ เพื่อหน่วยงานจะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา