องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ


เอกสารแนบ : เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลสุขภาพเด็กพิการอย่างถูกวิธี เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของเด็กพิการ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการ
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย โดย เจ้าหน้าที่จากการศึกษาพิเศษ เขต 8
2. กิจกรรมกายภาพบำบัดเด็กพิการ โดย เจ้าหน้าที่จากการศึกษาพิเศษ เขต 8 
3. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมผู้ปกครองและเด็ก ดูพัฒนาการของเด็ก โดย เจ้าหน้าที่จากการศึกษาพิเศษ เขต 8