องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


น้ำตก

น้ำตก แม่วาง ,น้ำตกแม่สะป๊อก ,น้ำตกผาหม่น เป็นต้น


กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่าง


เอกสารแนบ : เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่าง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่าง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้

สถานีที่ 1 รับผิดชอบชั่งน้ำหนักและตีราคา
สถานีที่ 2 รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข้องและคิดเงินค่าขยะ
สถานีที่ 3 รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลทั้งหมด
สถานีที่ 4 รับผิดชอบรับจ่ายเงินสดค่าขยะ
สถานีที่ 5 รับผิดชอบแลกผลิตภัณฑ์ชุมชนกับขยะที่ขายไม่ได้ (ขยะทำปุ๋ย 30 กิโลกรัม, ขยะอันตราย - ขยะทำลาย 15 กิโลกรัม,แลกผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างละ 1 ชนิด)
สถานีที่ 6 รับผิดชอบการคัดแยกขยะขายได้