องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (KICK OFF) อำเภอแม่วาง ประจำปี 2561


เอกสารแนบ : คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต.แม่วิน ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (KICK OFF) อำเภอแม่วาง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง

     คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต.แม่วิน ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (KICK OFF) อำเภอแม่วาง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างจริงจัง โดยกลไกของ "ประชารัฐ" เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และบูรณาการการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน