องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2561


เอกสารแนบ : โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ในวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็ก ในวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน