องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Doi inthanon


น้ำตก

น้ำตก แม่วาง ,น้ำตกแม่สะป๊อก ,น้ำตกผาหม่น เป็นต้น


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า)


เอกสารแนบ : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า) ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

/Uploads/files/1581_t.mp4     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า) ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 โดยหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการสร้างหลักสูตร ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย รายวิชา ดังนี้
     English for trekking tour guide and service 1 
     English for trekking tour guide and service 1 
     การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด
     การท่องเที่ยวที่ราบสูงและกลุ่มชาติพันธุ์
     ทดสอบการปฏิบัติการนำเที่ยวเสนทางเดินป่าและหมู่บ้านชาวเขา (Trekking Tour)