องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ (บ้านทุ่งหลวง)

ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ(บ้านทุ่งหลวง) พิธีกรรมการมัดมือ


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


กองการศึกษา


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้าที่และภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

           ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภาระหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษาวิเคราะห์ผลงาน จากการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

1. งานบริหารการศึกษา

- งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสูตร

- งานวางแผนการศึกษา

- รวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา

- งานนิเทศการศึกษา

- งานตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานเผยแพร่การศึกษา

- งานพัฒนาความรู้บุคลากรทางการศึกษา

- งานส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- งานประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษา

      (งานการเงิน)

- งานจัดทำฎีกาทุกประเภท

- ตรวจฎีกาพร้อมรายละเอียดประกอบฎีกาทุกแผนงาน

- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบบัญชีหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

- เบิก – จ่ายเงินสด เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินฝาก ถอนคืน เงินรายได้จากภารกิจตามหลักฐานที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว

- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับเงิน

- ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตามยอดเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

- ควบคุมงบประมาณทุกหมวด , ทุกรายการ

      (งานบัญชี)

- ตรวจสอบบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

- งานจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ

- งานจัดทำบัญชีทะเบียนคุมเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำวัน

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน

- งานจัดทำรายงานการเงินประจำปี

      (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

- งานจัดทำเอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุและโครงการต่างๆ

- งานการจัดซื้อแบบพิมพ์ การเก็บรักษาแบบพิมพ์ การจัดทำทะเบียนคุม

- งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

- งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

- งานควบคุม ตรวจสอบการรับ-จ่าย การโอน การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินและการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ

 

2. งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3. งานกีฬาและนันทนาการ