องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


หัวหน้าส่วนราชการ


หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายสงกรานต์ ศรีจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางธัญลักษณ์ สุทธกูล
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพวงทอง โกฏิคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกำธร พรหมฟัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางกนกพร พรหมชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม