องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

กองช่าง


บุคคลากรกองช่าง

องค์การบริหารงานส่วนตำบลแม่วิน

 

 
 

นายกำธร พรหมฟัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 
 

-
นายช่างโยธา

-
นายช่างโยธา

นางสาวรุ่งทิพย์ โจววัฒนา
นายช่างสำรวจ
     

นางสาวจุฑารัตน์ โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
 

นายวัชรินทร์ เชียงมูล
คนงานทั่วไป