องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


ปางช้าง Blue Tao Elephant


ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ (บ้านทุ่งหลวง)

ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ(บ้านทุ่งหลวง) พิธีกรรมการมัดมือ


คณะผู้บริหาร


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 
 
นางเกศริน  ตุ่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 

 
นายโต่ง  แซ่ย้าง
รองนายกฯ คนที่ 1

 
นางจันทร์ฉาย    โนลอย
รองนายกฯ คนที่ 2

 
นายพันศักดิ์    ไพรสณฑ์หรรษา
เลขานุการนายกฯ