องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


ปางช้างแม่พิน

คิดเป็นเชือก เชือกละ 300 บาท/คน ชมธรรมชาติที่สวยงามและเหมาะสำหรับคนที่ชอบความท่าทาย


คณะผู้บริหาร


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 
 
นางเกศริน  ตุ่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 

 
นายโต่ง  แซ่ย้าง
รองนายกฯ คนที่ 1

 
นางจันทร์ฉาย    โนลอย
รองนายกฯ คนที่ 2

 
นายพันศักดิ์    ไพรสณฑ์หรรษา
เลขานุการนายกฯ