องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Hug Elephant


ปางช้าง Blue Tao Elephant


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


สมาชิกสภาฯ


 

 
นายนิคม ออนเขียว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 

 
นายเสริมพล    แสนทวีสุข
รองประธานสภาฯ
 
นายศรานนท์   แนะปอแต่
เลขานุการสภาฯ
นายอาทิตย์    พุทธรักสกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายเสาร์ชาย   จันทร์พอดู
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นางสาวอุมาพร วีระหลานหลวง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
นายส่าโก่เจะ แสนสุขอุดมขวัญ
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2
นายทวี มีทูดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
นายขวัญชัย   แหล่โพแหนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
นายจำเริญ  จิรธารเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
นายนพคุณ กฎบัญญัติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
นายจรัญ ใจหล้า
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
นางสายทอง ตุ่นแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
นางสาวชุชาดา สุขเป็ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
นายปภังกร คีรีไพรภักดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นายสถาพร กิ่งไพรทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นายสมบูรณ์ ศักดิ์ชีวอมรกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
นายเสริมพล แสนทวีสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
นายนิคม ออนเขียว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
นายนางบัวผัน อริยะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
นายบัญชา ศศิธรรัตนชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
นายรณชัย เกษตรสุขใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
นายสุทัศน์ สุวรรณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
นายสมบัติ จันทรามูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
นายสันติชัย แซ่ย่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
นายสุทธินันท์ แซ่ย่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
นายเหยี่ย แสงยะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
นายหล้า เลาย้าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
นายมงคล ลิโยตินิพอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
นางจิต จิรธารเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
นายทวี จันทะแพ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
นางบุญศรี รุ่งเกียรติเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
นายละแฮ พงศ์ชำนาญไพร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16
นายบรรพต ทรายบรรพต
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16
นายประภาส พะแกะลี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
นายกอบชัย ไพรสณฑ์สันทัด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
นายอำพล ปัจจุสะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18
นายมนตรี ขจรขจายกิติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18
นายพุฒิพงษ์ ธำรงพนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่19

 

นายสุริยา สุเค
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19