องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

มูลนิธิโครงการหลวง

ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่วินได้เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงถึง 4 โครงการ


ปางช้าง ทัวร์ช้าง สเปเชียล


ปางช้าง Doi inthanon


สำนักปลัด


บุคคลากรส่วนสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

 
 

นางธัญลักษณ์ สุทธกูล
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 
 

นายจำรัส เสนปานัน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนวลอนงค์ ติ๊บสุยะ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายชัยวัฒน์ แสนภิบาล
นิติกร

นายเชวง ยอดเมือง
นักวิชาการเกษตร

 

 
 

นางจตุพร ร่วมศรี
ลูกจ้างประจำ

นางภัทรภร ไชยมูล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน)

นายปาน กัลยาสาย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(พนักงานดับเพลิง)

นายประทวน ชัยชื่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(พนักงานดับเพลิง)

นายแดนชัย โปธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

นายชาญณรงค์ ปันทา
คนงานทั่วไป
(พนักงานดับเพลิง)

นายสันติพงศ์ วงศ์สถาน
คนงานทั่วไป
(พนักงานดับเพลิง)

นายยงยุทธ มงคล
คนงานทั่วไป
(พนักงานดับเพลิง)

นายณัฐวุฒิ เมืองใจ
คนงานทั่วไป