องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านสบวิน


ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ (บ้านทุ่งหลวง)

ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ(บ้านทุ่งหลวง) พิธีกรรมการมัดมือ


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


สำนักปลัด


บุคคลากรสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

 
 

นางธัญลักษณ์ สุทธกูล
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 
 

นายจำรัส เสนปานัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนวลอนงค์ ติ๊บสุยะ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายชัยวัฒน์ แสนภิบาลพงศ์
นิติกร

นายพรมชัย ปองขจัดภัย
นักทรัพยากรบุคคล

นางอรพินท์ สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
นางจตุพร ร่วมศรี
นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)

นางภัทรภร ไชยมูล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 

นายณัฐพล แสนใจยะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายประทวน ชัยชื่น
พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางสาวปิยะนุช อ้ายปั๋น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายปาน กัลยาสาย
พนักงานดับเพลิง
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายแดนชัย โปธา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางจำปี อินทะศรี
คนตกแต่งสวน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

-
พนักงานดับเพลิง
(พนักงานจ้างทั่วไป)

-
พนักงานดับเพลิง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
     

-
พนักงานดับเพลิง
(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 
 
 

นายพระคะ แกะนุ
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)