องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


สำนักปลัด


บุคคลากรส่วนสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

 
 

นางธัญลักษณ์ สุทธกูล
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 
 

นายจำรัส เสนปานัน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนวลอนงค์ ติ๊บสุยะ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายชัยวัฒน์ แสนภิบาล
นิติกร

นายเชวง ยอดเมือง
นักวิชาการเกษตร

 

 
 

นางจตุพร ร่วมศรี
ลูกจ้างประจำ

นางภัทรภร ไชยมูล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน)

นายปาน กัลยาสาย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(พนักงานดับเพลิง)

นายประทวน ชัยชื่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(พนักงานดับเพลิง)

นายแดนชัย โปธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

นายชาญณรงค์ ปันทา
คนงานทั่วไป
(พนักงานดับเพลิง)

นายสันติพงศ์ วงศ์สถาน
คนงานทั่วไป
(พนักงานดับเพลิง)

นายยงยุทธ มงคล
คนงานทั่วไป
(พนักงานดับเพลิง)

นายณัฐวุฒิ เมืองใจ
คนงานทั่วไป