องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม


 

การประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564

เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น