การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม


จำนวนผู้อ่านบทความ : 442

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม


 

การจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕