หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต


จำนวนผู้อ่านบทความ : 609

บ้านแม่มูต

หมู่ที่ 6  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

***************

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแม่มูต

           บ้านแม่มูต หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นเองเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2435  ซึ่งแต่เดิมบ้านแม่มูต ได้รวมกับหมู่บ้านห้วยโป่ง  โดยมีพ่อขุนเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านและมีพระสงฆ์เป็นคนริเริ่มสร้างวัดพร้อมกับชาวบ้าน  จำนวนไม่กี่คนเท่าที่จำความได้ในยุคปี พ.ศ.2463  ในคราวสงครามโลกครั้งที่ 1  ชาวบ้านอยู่กันเป็นกลุ่มย่อยอยู่ตามหุบเขากลุ่มหนึ่งมีประมาณ  5-6 หลังคาเรือน  สมัยก่อนจะไม่มีการรับจ้าง และอยู่กันแบบทำกิน  ไม่มีการขาย  แต่เนื่องจากหมู่บ้านมีการขยายใหญ่ขึ้นจึงได้แยกหมู่บ้านห้วยโป่งและบ้านแม่มูตออกจากกันโดยใช้แนบเขตป่าชาวบ้านห้วยโป่งเป็นหลัก  จากชื่อหมู่บ้านที่ทราบกันดีที่เรียกกันว่าบ้านแม่มูต  เพราะมีน้ำลำแม่มูตได้ไหลมาบรรจบกับลำน้ำแม่เตียนเลยเรียกชื่อกันว่าหมู่บ้านแม่มูต  ถนนหรือทางเข้าหมู่บ้านยังไม่มี  ส่วนใหญ่ความเป็นอยู่จะประกอบอาชีพการเกษตร  หาอาหารจากป่าและลำห้วย  ไม่มีการฆ่าสัตว์ใหญ่และในการปลูกบ้านก็จะนำไม้จากในป่ามาปลูก และใช้ใบตองมาทำเป็นหลังคา ต่อมาเมื่อมีการขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น  จึงรวบรวมจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน

           หมู่บ้านแม่มูตเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก่อตั้งมาก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังมีการเข้ามาพักอาศัยของทหารญี่ปุ่น และปัจจุบันยังได้พบโครงกระดูกของทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากการสู้รบด้วย  บ้านแม่มูต มีกำนันคนแรกชื่อ นายอินตา  เรือนเขียว ซึ่งเป็นหลานของพ่อขุน พอผู้ใหญ่บ้านอินตาเสียชีวิต ก็ได้เลือกกำนันคนใหม่ คือ กำนันจ๋อม  คำหล้า  หลังจากลาออกก็ได้กำนันมูล สุขแว่น เป็นกำนันต่อ พอเกษียณก็ได้คัดเลือกกำนันใหม่ คือ กำนันสิงห์คำ  ภูวินศักดิ์สกุล  ดำรงตำแหน่งจนถึง พ.ศ.2551 ปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ และกำนันคนปัจจุบันคือ นายพันรงณ์  ตุ่นแก้ว 

 

อาณาเขตติดต่อ

           ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้านหนองมณฑาหมู่ที่ 16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง

           ทิศใต้           ติดต่อกับ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 11 ต.แม่วิน อ.แม่วาง

           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ต.แม่วิน  อ.แม่วาง

           ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านแม่สะป๊อก หมู่ที่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง

 

ที่ตั้งบ้านแม่มูต

           ตั้งอยู่ในตำบลแม่วิน  อยู่ห่างจากอำเภอแม่วาง  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  18  กิโลเมตร

 

ลักษณะภูมิอากาศ

           แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

           ฤดูหนาว    ช่วงเดือนพฤศจิกายน     ถึงเดือนกุมภาพันธ์

           ฤดูร้อน     ช่วงเดือนมีนาคม          ถึงเดือนพฤษภาคม

           ฤดูฝน       ช่วงเดือนมิถุนายน        ถึงเดือนตุลาคม

ลักษณะภูมิประเทศ

           บ้านแม่มูต ตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขา ริมฝั่งแม่น้ำแม่มูต มีจำนวน 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านแม่มูต และบ้านดง โดยที่ทุ่งนาขั้นกลาง สภาพการตั้งบ้านเรือนจะอยู่ติดกันตามเครือญาติมีรั้งรอบ ขอบชิด สภาพบ้านส่วนใหญ่มีสภาพมั่นคงถาวร มีทั้งบ้านชั้นเดียว สองชั้น

ศาสนา

           ชาวบ้านส่วนใหญ่ของบ้านแม่มูต นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดวิมุตติการามเป็นศูนย์รวมจิตใจ

 

อาชีพของคนในหมู่บ้าน

 1. เกษตรกร
 2. รับจ้าง
 3. ค้าขาย
 4. บริการการท่องเที่ยว

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

           1.  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  (ข้อมูล กชช.2 ค ปี 2551) เป็นอาชีพหลัก ดังนี้

 • ทำนา  250  ไร่
 • ปลูกถั่วเหลือง  ปลูกกาแฟ, ปลูกถั่วดำ  300  ไร่
 • ปลูกข้าวโพด  100  ไร่
 • จากพื้นที่การเกษตรทั้งหมด  8,000  ไร่  คิดเป็น 16.50%

           2.  การเลี้ยงสัตว์

 • เลี้ยงวัวเพื่อขาย   15  ครัวเรือน
 • เลี้ยงหมูเพื่อขาย  40  ครัวเรือน
 • เลี้ยงควายเพื่อขาย  7  ครัวเรือน

           3.  ครัวเรือนประกอบอาชีพรับจ้าง  จำนวน  91 ครัวเรือน

           4.  ค้าขาย

           5.  บริการนักท่องเที่ยว  ขี่ช้าง  ล่องแพ  ไกด์นำเที่ยวชมธรรมชาติ

 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

           1. กลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง

           2. กลุ่มธนาคารข้าวเพื่อการพัฒนา โดยผลิตสุรากลั่นชุมชน

           3. กลุ่มแม่บ้านทำขนม

 

จำนวนครัวเรือน/ประชากร  (ข้อมูลเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนครัวเรือน

200

 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด

559

 คน

แบ่งเป็น ชาย

261

 คน

แบ่งเป็น หญิง

298

 คน

 

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  (ข้อมูลเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้สูงอายุ

94

 คน

แบ่งเป็น ชาย

43

 คน

แบ่งเป็น หญิง

51

 คน

- จำนวนผู้พิการ

17

 คน

แบ่งเป็น ชาย

9

 คน

แบ่งเป็น หญิง

8

 คน

รายได้ของประชากรประจำปี 2556

ปลูกพืชไว้ขาย

483,000  บาท

ปลูกพืชไว้กิน

2,273,500  บาท

เลี้ยงสัตว์ไว้ขาย

2,148,000  บาท

เลี้ยงสัตว์ไว้กิน

135,200  บาท

ประมงไว้ขาย

17,000  บาท

ประมงไว้กิน

87,850  บาท

เงินเดือน

8,494,000  บาท

ค้าขาย

1,686,500  บาท

รายได้อื่นๆ

296,500  บาท

รวม

18,765,650  บาท

รายได้เฉลี่ย

34,432  บาท

 

กองทุนในหมู่บ้าน

ลำดับ

ชื่อกองทุน

ยอดเงิน ณ ปัจจุบัน

1

กองทุน หมู่บ้าน (เงินล้าน)

240,000  บาท

2

กองทุน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

100,000  บาท

3

กองทุน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

280,000  บาท

 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

           ประชาชนในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับชาวไทยในภาคเหนือตอนบนทั่วไป โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ได้แก่

 • ประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์  เป็นการทำบุญเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของคนพื้นเมืองทางภาคเหนือ  โดยจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี  หรือเดือนพื้นเมืองเรียกเดือนเจ็ด  ประเพณีปอยหลวง เป็นการจัดงานทำบุญที่ยิ่งใหญ่ของคนพื้นเมือง
 • ประเพณีตานก๋วยสลากหรือสลากภัต  เป็นการจัดงานบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  หรือทำบุญไว้ให้ตนเองไว้ภาคภาคหน้า
 • ประเพณีลอยกระทงหรืองานบุญยี่เป็ง  เป็นการทำบุญเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำ  และเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษต่อแม่น้ำ  ที่คนได้ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในน้ำ

 

รายชื่อผู้นำ/คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ปกครองกำกับดูแลหมู่บ้านแม่มูต

 1. นายพันรงณ์    ตุ่นแก้ว           ตำแหน่ง    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
 2. นายประภาส   โสภา             ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
 3. นายประพันธ์   จุ่มติ๊บ            ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
 4. นางสายทอง   ตุ่นแก้ว           ตำแหน่ง    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 5. นางสาวสุชาดา สุขเป็ง            ตำแหน่ง    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 6. นายพันรงณ์    ตุ่นแก้ว           ตำแหน่ง    ประธานกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน)

รายชื่อผู้นำ/คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ปกครองกำกับดูแลหมู่บ้านแม่มูต (ต่อ)

 1. นางเกศริน     ตุ่นแก้ว           ตำแหน่ง    ประธานกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 2. นายพันรงณ์    ตุ่นแก้ว           ตำแหน่ง    ประธานกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
 3. นายอ้าย        สุขเป็ง            ตำแหน่ง    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายก๋องแก้ว   ตุ่นแก้ว           ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 5. นายถนอม      ตาคำป้อ          ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 6. นายสุจิตร      ศิริภา             ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 7. นายสว่าง       ตาคำป้อ          ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 8. นายปั๋น         ชัยยา             ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 9. นายสิงห์แก้ว   เมืองอินทร์       ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 10. นายจำรัส      ป้อมแสนมนต์    ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 11. นายพรมมา    ปัญญา           ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 12. นายจรัล        คำหลวงใจ       ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 13. นายคนึง        ปัญญาทิพย์      ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 14. นายประพันธ์   ศิริภา             ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 15. นายอุดม       ศิริเป็ง            ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 16. นายทอง        ติ๊บมูล            ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 17. นายพนม       มั่งขึยว            ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 18. นายมูลมา      แสนราช          ตำแหน่ง    กรรมการหมู่บ้าน
 19. นายมูลมา      แสนราช          ตำแหน่ง    หัวหน้าคุ้มที่ 1
 20. นายจรัล        คำหลวงใจ       ตำแหน่ง    หัวหน้าคุ้มที่ 2
 21. นางสายทอง   ตุ่นแก้ว           ตำแหน่ง    หัวหน้าคุ้มที่ 3
 22. นายปั๋น         ชัยยา             ตำแหน่ง    หัวหน้าคุ้มที่ 4
 23. นายเจริญ      ศิริเป็ง            ตำแหน่ง    หัวหน้าคุ้มที่ 5
 24.                                     ตำแหน่ง    หัวหน้าคุ้มที่ 6

 

กฎระเบียบของหมู่บ้านแม่มูต หมู่ที่ 6

 1. ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน

1.1  ห้ามผู้ใดตัดไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ ฝ่าฝืนปรับตามมติชุมชน ต้นละ 5,000 บาท

1.2  ไม้ไผ่ทุกชนิด ห้ามนำไปขายเป็นธุรกิจ ฝ่าฝืนปรับตามมติชุมชน ต้นละ 200 บาท (ชุมชนใช้ชุมชนได้)

 1. ห้ามผู้ใดจับปลาในเขตอนุรักษ์ ฝ่าฝืนปรับตามมติชุมชน ตัวละ 500  บาท

2.1  ห้ามใช้วัตถุระเบิด

2.2  ห้ามใช้ของมีคม

2.3  ห้ามเบื่อหรือใช้สารพิษ

2.4  ห้ามใช้ไฟฟ้าช๊อต

 

หมายเหตุ

ถ้าราษฎรครัวเรือนใดที่จะขยาย และจะสร้างบ้านให้แจ้งคณะกรรมการ เพื่อที่จะได้กำหนดต้นไม้ที่นำมาปลูกสร้างบ้าน