กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางสาวพวงทอง โกฎคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวณัฐชา เวียงสิมา

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสายรุ้ง เชียงมูล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนนทพร ไชยเสนา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายยุทธนา ฟูวงศ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

นางสาวธัญวรัตน์ กันธิยะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุพรรษา รักรุกขชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อินทะศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชุติกาญจน์ หล้าสา

พนักงานจ้างเหมาบริการ