กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางกนกพร พรหมชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวโชติกา จันทร์ศรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิชาการศึกษา

- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสุรกานต์ อินทะศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววนาลี ยามู

คนงานทั่วไป