สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางธัญลักษณ์ สุทธกูล

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนวลอนงค์ ติ๊บสุยะ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นายนิกร สุทธกูล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจำรัส เสนปานัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอรพินท์ สุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ แสนภิบาลพงศ์

นิติกรปฎิบัติการ

นายพรมชัย ปองขจัดภัย

นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

- ว่าง -

นักวิชาการเกษตร

- ว่าง -

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ

นางจตุพร ร่วมศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุธดาอร อินตา

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายณัฐพล แสนใจยะ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ว่าง -

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายประทวน ชัยชื่น

พนักงานขับรถยนต์

นายแดนชัย โปธา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

- ว่าง -

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายปาน กัลยาสาย

พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

- ว่าง -

พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายถนอม เป็งใจมา

พนักงานดับเพลิง

นายอติวัณณ์ นภาคีรีรมย์

พนักงานดับเพลิง

นายวัฒนากร คีรีไพรภักดี

พนักงานดับเพลิง

นายพระคะ แปะนุ

คนงานทั่วไป

นางสาวเบญจรัตน์ พิจารณ์

คนงานทั่วไป

นางคำมาเรือน เทือกภู่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอังคณา ศิริปินตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางจำปี อินทะศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุวิทย์ เป็งดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายรพีภัทร เกียรติเวทย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุบิน สุคำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอรรถชัย เครือฝั้น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมพิษ สาระเพ็ญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสิราวรรณ สิริภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางกัลยา พนาวิเวศน์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง นภาพรรณ ออนเขียว

พนักงานจ้างเหมาบริการ