ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางกนกพร พรหมชัย

หัวหน้าสถานศึกษา

นางสาวอารี การมั่งมี

ครู

นางสาวปริศนา คำมา

ครู

นางประณิดา คำมา

ครู

นางธิตินันท์ พิทักษ์สว่างแสง

ครู

นางสาวกาญจนา เกษตรสุขใจ

ครู

นางสาวบัวแก้ว ชนาศัย

ครู

นางสุภาพร สุดเสรี

ครู

นางจุฬาลักษณ์ จำปา

ครู

นางสาวปทุมทิพย์ วงศ์ใหม่

ครู

นางดวงทิพย์ บุญเลิศรักษ์

ครู

นางชลธิชา ศศิธรรัตนชัย

ครู

นางเบญจพร ปัญญาแผ่ผล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

- ว่าง -

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอาภัสรา แซ่ลี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรชิตา จ๊ะโด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางจันจิรา จ่อวาลู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิมลณัฐ บุญลือ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางศิริสุข ปภาดาตระกูล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุญศรี จ่อวาลู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอารีรัตน์ ส่าโพ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอวัศยา แก้วปวน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชุมแพ โพนิเบอ

ผู้ดูแลเด็ก

นางอัญชลี วสันต์สุขใจ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรา กมลสุขมงคล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาพร ขนอบกายา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวดรุณี ปู่จ้อย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวนิภาพร เกษตรสุขใจ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางศิรานนท์ ชนาศัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวภาวดี คลาชีพ

พนักงานจ้างเหมาบริการ