สายด่วนติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โทร : 053-027777-9

แฟ็กซ์ : 053-02777-9 ต่อ 16

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ ๒๕๓๗ ตั้งอยุู่เลขที่ เลขที่ 9 หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360


ข่าวสาร / ข่าวพิเศษ
วีดิทัศน์แนะนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

โครงการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สายตรง นายก
นางเกศริน ตุ่นแก้ว