ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.


ทำเนียบบุคลากร


E-service


แผนงานและงบประมาณ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การปฏิบัติงาน - การให้บริการ


ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบสารสนเทศ


งานบริการประชาชน


ITA


งานกิจการสภา


ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


งานอื่นๆ


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอบต.


รายงานการเงิน


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต


นโยบาย No gift policy


งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์


ระบบศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยว


งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ ๒๕๓๗ ตั้งอยุู่เลขที่ เลขที่ 9 หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360


ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

โครงการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เเผ่นรองซับการขับถ่ายเเละผ้าอ้อมทางเลือก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน อลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน หัวหน้าสำนัก พร้อมประธานผู้สูงอายุ

5 ก.ค. 2567
ประกาศ อบต.
คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์
23 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
ผู้บริหาร


นางเกศริน ตุ่นแก้ว
053-027777 ต่อ 11
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

สายตรงนายก


สายด่วนติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
โทร : 053-027777-9
แฟ็กซ์ : 053-02777-9 ต่อ 16


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

E-SERVICE

จองคิวทำใบขับขี่

ขอเลขทะเบียนรถ

ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

ติดตามสถานะคดี

ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม

ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขอรับกล้าไม้ออนไลน์

ขอรับสารเร่งพด. หญ้าแฝกและเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด 91/90

ติดตั้งประปา ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ

ขอใช้น้ำประปา ในเขตต่างจังหวัด

ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ

ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด

ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

แจ้งโรคระบาดสัตว์

ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

ระบบค้นหางานทำ และคนหางาน (Smart Job Center)

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40

ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน