พรบ./พรก./ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน : 15

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2

พรบ.กำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2549

3

พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

4

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558

5

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

6 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
9 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
10 พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
11 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
12 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558
13 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
14 ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
15 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562