ประกาศนโยบาย No gift policy


จำนวนผู้อ่าน : 13

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

     ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงานโดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชนรับรู้ว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตและมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะ

OIT 026 ประกาศนโยบาย No Gift Policy Click Here