รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงาน


จำนวนผู้อ่าน : 35

1 สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Click Here

2 สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Click Here

3 สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Click Here