เอกสารดาวน์โหลด


จำนวนผู้อ่าน : 20

เอกสารดาวโหลด

แบบฟอร์มใบลา

1. แบบใบลาป่วย-กองคลัง

2. แบบใบลาป่วย-กองช่าง

3. แบบใบลาป่วย-กองการศึกษา

4. แบบใบลาป่วย-สำนักปลัด

5. แบบลาพักผ่อน-กองคลัง

6. แบบลาพักผ่อน-กองช่าง

7. แบบลาพักผ่อน-กองการศึกษา

8. แบบลาพักผ่อน-สำนักปลัด

แบบฟอร์ม การลา "อิเล็กทรอนิกส์"

ลิงค์ แบบฟอร์มการลา 

หรือ https://forms.gle/kXB72qBJwDBYfFpQ8

รหัสพนักงาน